วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนา จากบุ่งก้านเหลืองถึงหนองรุ้งใหญ่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนา สายบ้านนายประสิทธิ์ หนูดีไปทำนบตาพุฒิ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเพชร-บ้านหัวสะพาน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน จากทำนบป่าตาลไปหนองรุ้งใหญ่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ สายโนนเถียงนาใหญ่ถึงหนองตะกร้า-แยกไปบ้านเมืองไผ่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอ 9814 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง