วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านปลั๊กแรด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอ 9814 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการเปิดทางน้ำวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรั้วรอบบ่อขยะ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงรั้วรอบบ่อขยะ บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ทึบ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้ทึบแบบเหล็ก 2 บานทึบ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวสะพาน-ลำสะแทด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีล้อ) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง