วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายกุดหญ้าคาถึงวังปลาเป้าพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายคูปลาน้อยถึงโนนโพะิ์ทะเล บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับสายบ้านนางภัทรวดี พึ่งบุญถึงนานายสวรรค์ ชินไธสง บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองละหานถึงบ้านหนองมะเขือ บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนเพชร สายหนองบ้านถึงหนองใหญ่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายสามแยกบ้านโนนเพชรถึงดอนขาม บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้าแยกทิศตะวันตกถึงหนองรุ้งใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง