วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง