วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณหลังหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดบ้านสระบัวถึงประปา บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่ตาถึงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสราวุฒิถึงบ้านนางสมใจ ฝอยกาสิน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเล่นบ้านลม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับเล่นเกมส์และนันทการต่างๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง