วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนางชั้น นรเพชร บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปในเขตพื้นที่ตำบลละหานปลาค้าว หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปในเขตพื้นที่ตำบลละหานปลาค้าว หมู่ที่ 5,6,7,9,11,12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขุดลอกหนองอุ่มปืน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขยายระบบจำหน่ายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง