วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนา สายรอบบ่อกรุ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง จากโนนโพ่โล่ถึงหนองรุ้งใหญ่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน สายนาตามินถึงขุนจ่าโนนคู่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะเขือ จากนานายแหวนถึงโพธิ์ทะเล ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนเพชร สายบ้านโนนเพชรเชื่อมบ้านหนองไม้ตาย ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงนานางม่านฤทัย วงษ์อินตา ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านจากบ้าน ผอ.สมหมาย เนินกลาง ถึงบ้านนายอุ้ย ชำนาญสิงห์ บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างวัดถึงหนองไผ่ล้อม บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้าแยกโนนเพชรถึงหนองรุ้งใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง