วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง