วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง สายบ้านโนนสูงถึงหนองรุ้งใหญ่ ตำบลละหานปลค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณหลังหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดบ้านสระบัวถึงประปา บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่ตาถึงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสราวุฒิถึงบ้านนางสมใจ ฝอยกาสิน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเล่นบ้านลม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง