วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับเล่นเกมส์และนันทการต่างๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัญ จงสา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคะนอง แสงแก้ว บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ ต้นโศก บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวจากประตูทางเข้าถึงถนนคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสน่ห์ ชีไธสง ถึงบ้านนางคำพันธ์ ทือกระโทก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนรถแห่ประดับตกแต่งเกี่ยวกับ วิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขบวนฟ้อนรำและรถแห่เครื่องเสียงประกอบดนตรีรำ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง