วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมามหรสพดนตรี ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ และป้ายเตือนต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา ยาและเวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผพ 9713 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านนาถึงหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมซ่า แสงเทพ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสูงถึงหนองรุ้งใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนเพชร สายบ้านโนนเพชรเชื่อมหนองไม้ตาย ตำบลละหานปลาค้าว ตำบลเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง