วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมโดยเสริมดินบริเวณข้างถนนลาดยางสายบ้านละหานปลาค้าว - บ้านหนองเรือ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (โน้ตบุ๊ก) สำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (โน้ตบุ๊ก) กองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองมะเขือถึงบ้านโนนไม้งาม บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกข้างละ 1 เมตร สายบ้านโนนสมบูรณ์ถึงบ้านท่าสวนยา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าเก่าบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง