วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผพ 9713 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลากลางบ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมา ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกส่วนกลาง (รถกู้ชีพฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางแพง ฉิพิมายถึงบ้านนางสุพรรณ ชูชีพ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางบัวลอย ไกรมณีถึงบ้านนางลำใย ชูชีพ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลากลางบ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกปู่ตาไปศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง