วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา เสื้อนักกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้จัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการจัดการแข่งขันกืฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากศาลาคลองสลักไดถึงหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านสระบัว จากแยกประปาถึงหนองหัวแหลม ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง สายข้างบ้านนายสา ศรีสองถึงถนนกลางหมู่บ้าน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนา สายรอบบ่อกรุ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง จากโนนโพ่โล่ถึงหนองรุ้งใหญ่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน สายนาตามินถึงขุนจ่าโนนคู่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง