วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลปู่ตา 2 ไปสวนเกษตรโนนม่วง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเรือน ชัยลิ้นฟ้าถึงบ้านนางสนิท ชูชึพ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางดีถึงบ้านนายจำเนียร บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองมะเขือเชื่อมบ้านโนนไม้งาม บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระประปา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนถึงบ้านครูยศชัย มารยาตร์ บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดบ้านสระบัวถึงประปา บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชรเชื่อมหนองไม้ตาย (ออกข้างละ 1 เมตร) บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อทรายถมและถุงปุ๋ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง