วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสูงถึงหนองรุ้งใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเบ็นใหญ่ - กุดหญ้าคา (ศาลปู่ตา) บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการวางท่อทำนบบ้านนา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำตรงคันคูหนองอุ่มชมพู บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาเวทีและเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่พร้อมรถเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง