วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งมนจราจรแบบมีหมวก ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาวัสดุฝึกอบรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างขุดลอดทำความสะอาดรางระบายน้ำบ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายจงรักษ์ แสงแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายช่วง กองนอก) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง