วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลปู่ตาถึงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากซอยหน้าวัดหนองยางถึงบ้านนายตา พิมพ์ภักดี บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อ 3 จุด สายบ้านโนนเพชรเชื่อมคลองลิ้นฟ้า บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างจ้างออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ และป้ายเตือนต่างๆ งบประมาณประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษาถึงบ้านโนนสูง บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านจากนานายจรัญ จงสาถึงบ้านนายอิสระ พรมวงษา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง