วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณืก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายขาว จงกลกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางถาวร เนินกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางสุนีย์ นวลผ่อง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณืก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายสอย โดดนาดี) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอ 9814 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง