วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกฝั่งนานางสำรวมไปถึงคลองสลักได บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกสายบ้านหนองยางถึงสายหนองตาด้วง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินสายหนองมะเขือถึงคูปลาน้อย บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับนานางภาพไปถึงนานางด้วง แก้วไพทูรย์ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินสายห้าแยกทิศตะวันตกถึงหนองใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการถนนดินยกระดับสายแยกคลองไปโพธิ์ทะเล บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลละหานปลาค้าว) กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง