วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนถึงบ้านครูยศชัย มารยาตร์ บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างบานประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อหนองบ่อกรุเชื่อมลำสะแทด บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะกำจัดวัชพืชในลำคลองบริเวณเหมืองตั้งแต่นานายม้วน นาคเครือ ถึงทำนบหนองรุ้งใหญ่ บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมารื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายชัด ศรีสองถึงบ้านนายอ๊อด เนตรทอง บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง