วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
13  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
13  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม
13  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
13  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา