วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฝั่งสระประปา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ ภายใต้กิจกรรม โครงการการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
โครงการขุดลอกหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) สำหรับกองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง