วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและฝ้าห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว บ้านนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) งบประมาณประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายดอนขาม - ดอนเหล่า บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองมะเขือ-บ้านโนนไม้งาม บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายดำเนินโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมา ของรางวัลเล่นเกมและนันทนาการต่างๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่ และเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆ ละ 150 บาท ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดถนนสายโรงเรียนบ้านนา-ท่าคันรุ่ง บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง