วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอ 9814 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกุดโง้ง บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับพื้นที่หนองคูขวาง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายสี่แยกโนนหว้าไปนานายอั้น นาคเครือ บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลละหานปลาค้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอ 9814 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง