วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลปู่ตาถึงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากซอยหน้าวัดหนองยางถึงบ้านนายตา พิมพ์ภักดี บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อ 3 จุด สายบ้านโนนเพชรเชื่อมคลองลิ้นฟ้า บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างจ้างออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ และป้ายเตือนต่างๆ งบประมาณประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษาถึงบ้านโนนสูง บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง