วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 5316 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 5316 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านปลั๊กแรด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอ 9814 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการเปิดทางน้ำวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรั้วรอบบ่อขยะ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงรั้วรอบบ่อขยะ บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ทึบ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้ทึบแบบเหล็ก 2 บานทึบ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง