วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านโนนสมบูรณ์ถึงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีถึงโนนสาวเอ้ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจำลอง ทองสุขคำ บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองคูสรวง บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำไพ ชูชีพ ถึงวัดบ้านหนองยาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง