วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวสะพาน-ลำสะแทด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีล้อ) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมุ้ย เวียงไธสง บ้านหนองมะเขือหมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเหรียญทอง-บ้านนางไม้ พัวพันธ์ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสน่ห์-บ้านนางคำพันธ์ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านปลักแรต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหาน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน - โนนสาวเอ้ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง