วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ถึงบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด งบประมาน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อถังขยะ ตามโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู (กองสวัสดิการสังคม) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี เดือน สิงหาคม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ เดือน สิงหาคม ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านครบุรี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง