วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2566
จ้างจ้างออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ และป้ายเตือนต่างๆ งบประมาณประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษาถึงบ้านโนนสูง บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านจากนานายจรัญ จงสาถึงบ้านนายอิสระ พรมวงษา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านนาถึงหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านจากบ้านนายจรัญ จงสาถึงบ้านนายอิสระ พรมวงษา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านจากบ้านนายจรัญ จงสาถึงบ้านนายอิสระ พรมวงษา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง นักแสดง ตามโครงการสืบสานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกสายบ้านหนองยางถึงโนนลอย (ช่วงนานายจอม) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง