วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินลงหินคลุกสายหนองไอ้หัก - หนองใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกแยกประปาไปถึงหนองหัวแหลม บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกสายสี่แยกโนนหว้าไปถึงนานายศรชัย บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกฝั่งนานางสำรวมไปถึงคลองสลักได บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกสายบ้านหนองยางถึงสายหนองตาด้วง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินสายหนองมะเขือถึงคูปลาน้อย บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับนานางภาพไปถึงนานางด้วง แก้วไพทูรย์ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินสายห้าแยกทิศตะวันตกถึงหนองใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการถนนดินยกระดับสายแยกคลองไปโพธิ์ทะเล บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลละหานปลาค้าว) กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง