วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองบ้านถึงหนองใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายข้างวัดบรมคงคา - หนองไผ่ล้อม บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง