วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกจากแยกศาลาแดงไปถึงหนองไฮ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชง จงเพียร ไปถึง หนองรุ้งใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุกรอบบ่อกรุ บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกสายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีไปถึงหนองไม้ตาย บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา เสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. ถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาสากล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงและจัดประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา เสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. ถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาสากล วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการจัดการแข่งขันประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการยกระดับถนนดินสายท่าคนรุงถึงหลุบพลวน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง