วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงรั้วรอบบ่อขยะ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประเสริฐ มูลลี บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองไม้งาม บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมือยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.อบต.ละหานปลาค้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง