วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการส่งเสรนิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของศูนย์บริการทั่วไป ตำบลละหานปลาค้าว บ้านนายสมภพ หาญทองหลาง บ้านเลขที่ 41 บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการส่งเสรนิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของศูนย์บริการทั่วไป ตำบลละหานปลาค้าว บ้านนางน้อย เลยกลาง บ้านเลขที่ 283 บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการส่งเสรนิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของศูนย์บริการทั่วไป ตำบลละหานปลาค้าว บ้านนางประจวบ นาคเครือ บ้านเลขที่ 99 บ้านครบุรี หมู่ที่ 1ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการส่งเสรนิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของศูนย์บริการทั่วไป ตำบลละหานปลาค้าว บ้านนางสาวสมบูรณ์ พร้าวไธสง บ้านเลขที่ 9 บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลละหานปลาค้าว บ้านนางบุญตา พงษ์สะเดา บ้านเลขที่ 18 บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลละหานปลาค้าว บ้านนางศรีวิภา ช่างจันทึก บ้านเลขที่ 19 บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายภายในหมู่บ้านโนนเพชร ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ดบุ๊ค) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมจอ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมจอ จำนวน 1 เครื่อง2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง