วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถขบวนแห่ประดับตกแต่งพร้อมผู้ร่วมขบวนการแต่งกาย เกี่ยวกับ สืบสานประเพณีท้องถิ่น และจัดประดับตกแต่งนิทรรศการ วิถีชีวิตชุมชนตำบลละหานปลาค้าว ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม (2 นักร้อง 8 แดนเซอร์) ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถขบวนแห่ประดับตกแต่งเกี่ยวกับ วิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขบวนฟ้อนรำและรถแห่เครื่องเสียงประกอบดนตรีรำ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถขบวนแห่ประดับตกแต่งพร้อมผู้ร่วมขบวนการแต่งกาย เกี่ยวกับ สืบสานประเพณีท้องถิ่น และจัดประดับตกแต่งนิทรรศการ วิถีชีวิตชุมชนตำบลละหานปลาค้าว ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินภายในตำบลละหานปลาค้าว จำนวน 2 สายทาง ดังนี้1. งานปรับเกรดถนน สายบ้านหนองมะเขือ - บ้านโนนไม้งาม 2. งานปรับเกรดถนน สายบ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดนักกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 - 26 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม (2 นักร้อง 8 แดนเซอร์) ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ถึง บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 (ออกข้างละ 1.00 เมตร) ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง