วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมคิดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ing Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้าง เหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีไปโนนสาวเอ้ บ้านละหานปาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายศุภกฤต นาคเครือไปบ้านนางอารี วันนา ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนส่วนกลาง ทะเบียน งร 852 นครราชสีมา (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลากลางบ้านไปบ้านนายนง ทบสนธิ์ บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายนานางเหลือ เหลาสาถึงคุ้มเหล่าเฉลิมชัย บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านหนองยางไปแก้มลิงหนองแก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายสามแยกคอนกรีตนาตาหา สืบสำราญถึงนานางสุภาภรณ์ แย้มศรี บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเหล่าเฉลิมชัยไปนานางหนูพิด สืบสำราญ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง