วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.อบต.ละหานปลาค้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ผพ 9713 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง