วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว บ้านนา หมู่ที่ ๒ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี - โนนสาวเอ้ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบสระ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างทำสมุดแบบบันทึกการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น Conon ir3245 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง