วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บริเวณหน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการรื้อถอนและขนย้ายสถานีสูบน้ำ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนข้ามคลองส่งน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านหนองพุก ศรีขาว ถึง บ้านนางประจวบ พัชราชีวิน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะสแตนเลสเอนกประสงค์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานางน้อม เนินกลาง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ งบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี งบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม งบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง