วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุการแพทย์ สำหรับดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2565 บ้านนายวิโรจ สร้อยเพชร บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2565 บ้านนายเชา ฉัตรพิมาย บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ถึงบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด งบประมาน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อถังขยะ ตามโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู (กองสวัสดิการสังคม) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี เดือน สิงหาคม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ เดือน สิงหาคม ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง