วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านครบุรี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนางแววตา ยะถา - บ้านนายสำเริง ยะถา บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงหลังโรงสีข้าวนางมาลัย พลายงาม บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนายโชคนืมิต แทนไธสง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไปบ่อขยะโนนม่วง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี - วัดจินดาราม บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง