วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโครงการวางท่อระบายน้ำ คศล. บริเวณบ้านนางเสงี่ยม ปุริมาตัง บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมรถน้ำดับเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต 3158 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านหัวสะพาน-บ้านโนนเพชร บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านผู้ใหญ่อิสระ พรมวงษา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หร่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดเชื่อมบ้านนายพร โมสืบแสน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง