วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภิศักดิ์เชื่อมศาลปู่ตา บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อสารเคมีพ่นยุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนานายวิโรจน์เชื่อมนานายเดชา วงษ์อินตา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สายทาง บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน (สายบ้านโนนสูง-หนองใหญ่) บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาน้ำแข็ง น้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับดำเนินการตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนาม อบต. ฟุตบอล 11 คน อำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาน้ำแข็ง น้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับดำเนินงานตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนาม อบต. ฟุตบอล 11 คน อำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง