วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง