วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับการสุ่มตรวจหาสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ กองช่าง อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายภายในหมู่บ้านนา ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อถังอาหารไก่ไข่,ถังน้ำไก่ไข่และอาหารไก่ไข่ สำหรับดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อแม่ไกไข่ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายภายในหมู่บ้านสระบัว ช่วงที่ 1 สายข้างบ้าน ช่วงที่ 2 สายข้างบ้านนายสมบัติ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง