วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ งบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี งบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม งบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ งบประมาณปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา งบประมาณปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนข้ามคลองส่งน้ำหนองเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบล ละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-12 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนข้ามลำสะแทด บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง