วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาน้ำแข็ง น้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับดำเนินการตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนาม อบต. ฟุตบอล 11 คน อำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาน้ำแข็ง น้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับดำเนินงานตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนาม อบต. ฟุตบอล 11 คน อำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาและเวชถัณฑ์ สำหรับดำเนินการตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนาม อบต. ฟุตบอล 11 คน อำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนสมบูรณ์เชื่อมบ้านท่าสวนยา สำหรับบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอ 9814 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านหัวสะพานเชื่อมบ้านโนนเพชร สำหรับบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการเสริมถนนดิน หมู่ที่ 10 สายจากบ่อแต้วถึงหลุบตาด้วง สำหรับบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินลงหินคลุกสายบุ่งก้านเหลืองเชื่อมโนนหว้า บ้านโนนนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับถนนดินลงหินคลุกบ่อขยะเชื่อมนานางหนูพรม เย็นไธสง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายนานางบรรยงค์ วงษ์บุตร ไปถึงโนนหัวบ่อ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง