วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาค่าแต่งกายนางรำ ตามโครงการจัด/ส่งกิจกรรมร่วมงานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มวันซ้อมรำและวันรำจริง ตามโครงการจัด/ส่งกิจกรรมร่วมงานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมารถวันซ้อมรำและวันรำจริง ตามโครงการจัด/ส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายตลาดนัดทางเข้าหมู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผพ 9713 นครราชสีมา (FR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อว้สดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 สายโนนขี้เหล็กเชื่อมหนองไอ้หัก สำหรับบ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ 3 สายบ้านโนนเพชรเชื่อมบ้านลิ้นฟ้า สำหรับบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง