วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสลักไดตอนล่าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชรเชื่อมหนองไม้ตาย บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนาไปห้าแยกโนนหว้า บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าวอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเพชร-บ้านหัวสะพาน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านละหานปลาค้าว สายหนองแสง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะเขือ จากนานางสุนิสา คงนอกไปสวนนางเอ็นดู สุขสว่าง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชรเชื่อมโนนละกอ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง จากนานายศุภกฤต นาคเครือ ไปหนองรุ้งใหญ่ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะเขือ จากนานายสังวาลย์ พัวพันธ์ ไปนานางสมบัติ กระทุ่มกลาง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านละหานปลาค้าว จากโนนซาดถึงบ่อขยะบ้านหนองไม้ตาย ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง