วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมายานพาหนะไม่ประจำทาง พร้อมครขับ จำนวน 13 คันๆละ 4 วัน ตามโครงการสืบสานประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหากระเป๋าสำหรับเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านนางอำนวย แว่นไธสง ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อหัวฉีดน้ำสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว X 15 นิ้ว พร้อมปรับฝอย (ทองเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีบ้านนายประชุม คมขำถึงบ้านนางอำนวย แว่นไธสง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง