วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสว่าง สร้อยเพชรถึงบ้านนางอารีย์ คุณาจารย์ บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลละหสยปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางอรุณศรี-สี่แยก-บ้านนายธงชัย บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหสยปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมาขุดลอกหนองเบนน้อย บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะเขือ สายบ้านหนองมะเขือถึงบ้านหนองละหาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการล้อมรั้วลวดหนามและติดตั้งประตูเหล็กที่สาธารณะหนองจาน หมู่ที่ 12 บ้านท่าสวนยา ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผต 3158 นครราชสีมา (รถฉีดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างจ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง