องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสมหมาย  ทองบอน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


087-2447324
 นายจักริน  เหลาสา
นายเอนก    โกสีย์รัตนาภิบาล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
082-0285725   

087-8751040
นายอุทร  ทบสนธิ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


093-3502063
นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
081-9995480

-ว่าง- -ว่าง- นายสุรชัย สุวรรณทา
หัวหน้าสำนักปลัด  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
088-3463014


-ว่าง- นายเดชา  วงษ์อินตา

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-6615338