องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 69]
 
  การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 73]
 
  การประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจร...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 60]
 
  ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปล...[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 84]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ครั้...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 118]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 127]
 
  วันต้นไม้แห่งชาติ[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 101]
 
  สถานที่กักกันตัว สำหรับผู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 142]
 
  จุดคัดกรอง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 141]
 
  โครงการอบต.ละหานปลาค้าวร่วมใจลดใช้โฟม ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 42]
 
  การออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid- 19 [วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการรณรงค์ป้องโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 35]
 

หน้า 1|2