องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
สภาเทศบาล


-
ประธานสภา อบต.

--
รองประธานสภา อบต.
- - - -
ส.อบต. หมู่ 1 ส.อบต. หมู่ 1
ส.อบต. หมู่ 2
ส.อบต. หมู่ 2
-  - - -
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 4

 
 
- -
- -
ส.อบต. หมู่ 5 ส.อบต. หมู่ 5 ส.อบต. หมู่ 6 ส.อบต. หมู่ 6