องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
สำนักงานปลัด
นางวิลาวัลย์  ศรัทธาวจนะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


โทร.081-9997748นายกิตติ  งามเลิศ      นายอภิรักษ์  ฉาบไธสง
นางสาววิไลลักษ์  พิลาตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นางสาวอมรพรรณ  เมชบุตร นางสุภาสินี  ชัยมงคล
นายอาทิตย์  ตาลไธสง
 นิติกรปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวจันจิรา  มาบกลาง
ว่าง
นายไกรฤกษ์  ทานไธสง
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์นายอรรถชัย  ค้ากำไร นายเกียรติศักดิ์  พลายงาม   
นายนิวัตน์  สินอยู่
พนักงานขับรถยนต์
 ภารโรง
คนงาน