องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
กองคลัง

นายสุรชัย  สุวรรณทา


ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนิสราพร  แซ่ตั้ง
-ว่าง-
นางสาวนันทิชา  ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเทอดศักดิ์  อุดมวงษ์
นางสาวธัญวรัฒม์  ผลาพงศ์
นายวิโรจน์  ชาบุญมี
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ