องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
กองคลัง

นายสุรชัย  สุวรรณทา


ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นางศิริลักษณ์  เย็นบำรุง
ว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง นางสาวธัญวรัฒม์  ผลาพงศ์
นายวิโรจน์  ชาบุญมี
 เจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ