องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
กองช่าง

นายสุรชัย  สุวรรณทา


ผู้อำนวยการกองช่าง 
ว่าง
นายณัฐวุฒิ  พลอยนิล นายสมจิต  อุตประภา
นายช่างโยธา
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวจันทนิภา  รัตไธสง   


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ