องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
081-9995480นายกิตติ  งามเลิศ  นายสุรชัย สุวรรณทา   
นายสุรชัย สุวรรณทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  
094-6524153  
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
088-3463014
ผู้อำนวยการกองช่าง
088-3463014


นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์   
นายเดชา  วงษ์อินตา

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-6615338