องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
081-9995480
นางวิลาวัลย์  ศรัทธาวจนะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-9997748


นางวิลาวัลย์  ศรัทธาวจนะ  นายสุรชัย สุวรรณทา   
นายสุรชัย สุวรรณทา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
081-9997748
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
088-3463014
ผู้อำนวยการกองช่าง
088-3463014


นางวิลาวัลย์  ศรัทธาวจนะ นายเดชา  วงษ์อินตา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
081-9997748
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-6615338