องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโสภณ  ปัญญาประดิษฐ์


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศตพร  ดีรบรัมย์
นางจำเนียร์  กระจ่างวงศ์ นายเดชา  พุทธลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ครู คศ.1
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางธัญชนก  จงเพียร     
นางสาวณัฐกานต์  แหงไธสง
นางสาวภัทรวดี  ชนไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมัธยา  ทวนไธสง
นางสาวอารีรัตน์  สืบสำราญ

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก